CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Domów Pomocy Społecznej serwis informacyjny
STRONA GŁÓWNA
DANE ADRESOWE
STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRZETARGI
OGŁOSZENIA/KOMUNIKATY
OGŁOSZENIA O NABORZE
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZARZĄDZENIA
FINANSE
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

    Informacja o ochronie danych osobowych

   

  Klauzula informacyjna

  CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

  DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
  W RADOMIU

   

  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej z siedzibą w Radomiu, ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Paprocki – sekretariat@cuwradom.pl

  3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:

  • zadania statutowe określone w Uchwale NR 428/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. oraz w Uchwale NR 556/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2017 r
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c jako zgody na publikację wizerunku
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  • celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  3)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:

  • przez okres wymagany przepisami prawa,
  • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

  4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych

  5)      Posiad Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać.
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  6)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

  7)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

   

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-04-19
    opracował Przemysław Pawlicki dnia 2019-04-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Domów Pomocy Społecznej v2017 góra